Lan Cấy Mô

– Mặt hoa mẹ chọn lọc.
– Chuẩn vùng miền.